Gratis sider Favrskov

Rated 3.89/5 based on 923 customer reviews

Som Skiftecommissærer i Boet indsatte han Provst Engelhardt og Sorenskriver Andreas Styhr paa Kongsberg, medens Jens Møller Kahn og Hustru efter hans Død skulde overtage Boets Bestyrelse og bo paa Engen til Skiftet var sluttet og Skiltebrevet skulde ogsaa leveres Kahn. Juni Klokkerens Broder var maaske den Johan Risting, hvis Enke Anna Cathrina sal. Hermed skulde Stedets Klokker have Indseende»da han selv kan vente at hvile sine Ben deri«.

gratis sider Favrskov-82

M., da han»af Directeurerne blev bevilget fri Jord paa Kirkegaarden«. Juli 1743 Student fra Christianssand Kathedralskole ved Kjøbenhavns Universitet, 22 A. I 1746 opholdt han sig (formodentlig som Præceptor eller Huslærer) i Christiania og i 1753 var han paa Strømsø. Hans Werner Adam Lewenhaupt, Adelsvapnen och den svenska Heraldiken. Disse sendes til Tidsskriftets Redaktør: Overretssagfører Paul Hennings, Ved Stranden 6, København K.; eller, for Norges Vedkommende, til Arkivamanuensis A. Af den Capital paa 400 Rdl., som han havde skjænket til 39 navngivne Bygdebørns Bedste i Flesberg, var der i 1835 endnu udisponeret 35 Spd., medens det ved Gaarden Moj arens Salg i 1847 omtales, at der af Legatet endnu stod uafgjort 75 Spd., hvoraf Kjøberen af Gaarden skulde betale 15 Spd., medens Resten skulde svares af Sælgeren Ole Evju. gi., Søn af Peder Hansen Risting og Anna Maria Jonasdatter.1) Han skal have været Student, men kan ellers ikke findes i Kjøbenhavns Universitets Matricul, og skal have været bestemt til Prest, men opgav Studierne, da han skal have været Krøbling. Han opdyrkede Klokkergaarden og forbedrede Husene der, var en arbeidsom Mand og kjøbte ved Skjøde af 23. Men ved Længstlevendes Død skulde Boet deles mellem begges *) Peder Hansen Risting eller Ristinge (Havnet paa en Landsby i Humble Sogn paa Langeland), blev begravet i Rudkjøbing 21. ), som skulde uddeles til de Fattige, som paa hans Begravelsesdag gratis skulde bespises af Boet.

Leave a Reply